Õppekavarühm:

Kirja- ja arvutamisoskus

ÕPPEKAVA MAHT:

120 ak.tundi (100 ak.tundi kontaktõppe ja 20 ak.tundi iseseisvat tööd)

KOOLITUSE TOIMUMISE AJAD:

04.04.2022 – 17.06.2022

 

LÄBIVIIMISE KOHT:

Kari 4, Tallinn

KURSUSE MAKSUMUS:

Kui rühmas on vähemalt 6 inimest — 9,8 euro (hind 100 ak.t — 980 euro)
Kui rühmas on vähemalt 3 inimest — 12 euro (hind 100 ak.t — 1200 euro)
Kui rühmas on vähemalt 2 inimest — 14 euro (hind 100 ak.t — 1400 euro)

ÕPPEKEEL:

Vene keel

VÄLJAÕPE TULEMUS:

Koolituse läbinu oskab :
— töötada iseseisvalt arvutiga kasutades õigeid töövõtteid;
— kirjutada dokumente, koostada tabeleid ja lihtsamaid diagramme;
— avada, kujundada, salvestada ja printida dokumente ning tabeleid;
— luua esitlusi, salvestada neid, liikuda avatud esitluste vahel;
— kasutada failitöötluse põhioperatsioone;
— veebikasutamise oskus (navigeerimine, otsing, järjehoidjad );
— kasutada elektronposti (kirjavahetus, adresseerimine, postkasti haldamine);
— teab arvuti ja interneti turvalisuse kasutamise põhitõdesid;

 

 

Õppekava Eesmärk:

1. Anda arvuti edukaks kasutamiseks põhilised praktilised oskused ja kogemused rakenduslike programmide kasutamise osas töökohustuste täitmisel, sealhulgas: — süsteemsed oskused töötamiseks tekstitöötlusprogrammiga (MS Word);
— süsteemsed oskused töötamiseks tabelarvutusprogrammiga (MS Excel);
— andmebaaside loomine ja kasutamine;
— interneti ja elektronposti kasutamise põhitõed;
— turvalisuse põhitõed;
— informatsiooni esitluse oskused;
2. Õppekava eesmärgiks on ühendada teoreetilised teadmised praktilise tööga.

 

NÕUDMISED KURSUSTE ALUSTAMISEKS:

-Avaldus
-Iisikut tõendav dokument

 

HINDAMINE JA KOOLI LÕPETAMISE TINGIMUSED, VÄLJASTAVAD DOKUMENTID:

Hindamismeetod – teooria suuline test.

Testi edukaks sooritamiseks on vaja 75% õigeid vastuseid.

Praktika – praktikapäeviku täitmine ja suuline vestlus.

Praktika loetakse läbituks, kui saadakse positiivne hinnang.

Kui õpilane on osalenud vähemalt 70% kontakttundides, sooritab testi teoorias ja praktikas vähemalt 75%, siis antakse välja tunnistus.

Kui õppija ei ole saavutanud õppekava tingimusi, siis antakse välja tõend. Tõend antakse välja vastavalt tundide osalemisel.

 

ÕPPEMEETODID:

Rühma töö, Iseseisev töö, praktiline töö.

 

ÕPPEMATERJALID:

Artiklid internetis, õpetajate konspektid. Igale koolitajale antakse jaotud materjal digitaalselt või paberkandjal.

 

ÕPPEKESKKOND:

-Õppekeskus korraldab kursused ruumides, mis vastavad hügieeni ja ohutu töötingimustele vastavalt „Ohutute töötingimuste ja hügieeni seadusele“.
-Õpperuumid sisustatud kaasaegse tehnikaga, aga samuti toolide ja laudadega mis sobivad täiskasvanutele inimestele.
-Võimalik paigaldada õpperuumides ka muu mööbel erinevate õppemeetodite kasutamiseks.
-Õppekeskuse olemaolev vajalik tehnika õppimiseks.
-Töövarustus ja töörietus on olemas.
-Igal kursusel jagatav material antakse paberkandjal, ning on võimalus pääseda interneti igal õpilasel.
-Sõltumata õppepäeva pikkusest õppekeskus võimaldab igale õpilasele tee/kohvi paus.
-Koolituskeskuses on tasuta parkimine.
-Koolituskeskus asub 100 meetri kaugusel ühistranspordi peatusest (1,2 – tramm; 32, 33, 72, 73 – buss).

 

KURSUSE PROGRAMM:

Moodul 1. Arvuti kasutamine ja failihaaldus
Teema 1. Info- ja sidetehnoloogia põhimõisted: riistvara, tarkvara, võrgud. Teema 2. Arvuti kasutamine
2.1 Arvuti käivitamine ja sisselogimine.
2.2 Windows-keskkonnas töötamise mõisted ja võimalused: töölaud, ikoonid, stardiriba, töö menüü ja akendega, klaviatuuri keele määramine ja lisamine. 2.3 Tarkvararakendused: installimise ja desinstallimise reeglid ja vajadus.
Teema 3. Failihaldus
3.1 Draivide, kaustade ja failide struktuur, salvestamise reeglid ja võimalused. Draivid ja kaustad: laiendamine, ahendamine, navigeerimine.
3.2 Failitüübid. Tegevused failidega: salvestamine, nimetamine, ümbernimetamine, sorteerimine, oleku muutmine (lugemisfail/lukus, lugemis-kirjutusfail).
3.3 Failide/kaustade kopeerimine, teisaldamine, kustutamine, otsimine. Prügikasti tühjendamine. Failide tihendamine. Viirusetõrje.
3.4 Printimine. Printeri valimine printerite loendis, uue printeri installimine. Dokumendi printimine. Printimise peatamine, taaskäivitamine, kustutamine .
Kokku: 10 ak.t

 

Moodul 2. Tekstitöötlus
Teema 1. Sissejuhatus MS Wordi
Teema 2. Dokumendi loomine ja vormindamine
Teema 3. Tabeli loomine ja vormindamine
Teema 4. Kirja koostamine
Teema 5. Dokumendi häälestus ja printimine
Kokku: 20 ak.t

 

Moodul 3. Arvutustabelid
Teema 1. Arvutustabelid (MS Excel). Elementaaroskused Teema 2. Lahtrid
Teema 3. Read ja veerud. Töölehed
Teema 4. Valemid ja funktsioonid
Teema 5. Vormindamine
Teema 6. Diagrammid
Teema 7. Väljundite häälestus ja ettevalmistamine printimiseks
Kokku: 25 ak.t

 

Moodul 4. Andmebaaside kasutamine
Teema 1. Andmebaaside alused
Teema 2. Kasutamine
2.1 Andmebaasi loomine, salvestamine, avamine, ja sulgemine. Tööriistaribade kuvamine ja peitmine. Spikrifunktsioonide kasutamine.
2.2 Tabeli, vormi või aruande avamine, salvestamine ,sulgemine, kustutamine. Navigeerimine tabeli/kirjete vahel.
Teema 3. Tabelid
3.1 Kirjete lisamine ja kustutamine tabelis. Andmete muutmine ja kustutamine kirjes. 3.2 Tabeli loomine, väljade kirjeldamine koos andmetüüpidega. Valideerimisreeglid arvu, kuupäeva, valuuta loomiseks. Välja seadmine primaatvõtmeks.
Teema 4. Infootsing
4.1 Käsu Otsi kasutamine. Filtri kasutamine. Päringute kasutamine andmete otsimiseks, taastamiseks, analüüsimiseks.
4.2 Kriteeriumi lisamine päringule ühe või mitme tehte abil järgmistest: = (võrdne), <> (ei võrdu), < (väiksem kui), <= (väiksem või võrdne), > (suurem kui), >= (suurem või võrdne).
4.3 Kriteeriumi lisamine päringule ühe või mitme loogikatehte abil järgmistest: AND (JA), OR (VÕI), NOT (EI).
4.4 Päringu redigeerimine: kriteeriumi lisamine, muutmine ja eemaldamine; väljade lisamine, eemaldamine, teisaldamine, peitmine ja kuvamine.
Teema 5. Objektid
5.1 Vormi loomine, kasutamine. Uute kirjete sisestamine. Kirjete kustutamine.
5.2 Andmete lisamine, muutmine, kustutamine. Teksti lisamine ja muutmine vormi päistes ja jalustes.
Teema 6. Väljundid
6.1 Aruande loomine tabeli /päringu põhjal. Andmeväljade ja päiste paigutuse muutmine aruande küljendis . Teksti lisamine ja muutmine aruande päistes ja jalustes. Tabeli, arvutustabeli päringutulemi, tekstifaili (.txt, .csv) või XML-vormingu eksportimine .
6.2 Tabeli, vormi, päringutulemi või aruande suuna muutmine: vertikaalpaigutus ja horisontaalpaigutus. Paberi formaadi muutmine. Lehekülje, valitud kirje(te) ja kogu tabeli printimine. Aruande kindlate lehekülgede ja kogu aruande printimine
Kokku: 15 ak.t

 

Moodul 5. Esitlus
Teema 1. Esitluste kasutamise rakendused ( MS PowerPoint) Teema 2. Esitluse loomine
Teema 3. Tekst
Teema 4. Diagrammid
Teema 5. Graafikaobjektid
Teema 6. Väljundid
Kokku: 10 ak.t

 

Moodul 6. Veebisirvimine ja suhtlus
Teema 1. Internet
1.1 Sissejuhatus internetti: ühenduse võimalused, töö erinevate veebibrauseritega, www-aadresside ülesehitus.
1.2 Terminid: Interneti-teenuse pakkuja (ISP), üldine ressursiaadress (URL), hüperlink. Otsingumootori olemus. Termin “RSS-materjalid”. Termin “netisaade”. Teema 2. Veebibrauserid
Teema 3. Elektrooniline suhtlus
3.1 E-posti kasutamine: e-posti aadressi ülesehitus, internetipõhised postkastid ja kliendiprogrammid. Kirjade lugemine, kirjale vastamine, kirja edasisaatmine. Väljad: Adressaat, Koopia, Salakoopia. Faili lisamine kirjale . Manusfaili salvestamine. Funktsioonid: Vasta ja Vasta kõigile. Meilisõnumi eelvaade ja printimine.
3.2 E-postkasti korraldamine: Meilisõnumite otsimine, sortimine, kustutamine ja taastamine. E-posti kausta loomine ja kustutamine. Meilisõnumite prügikasti tühjendamine. Aadressiraamat: kontaktide lisamine, värskendamine ja kustutamine. 3.3 Virtuaalkogukonna mõiste: sotsiaalvõrgud, interneti foorumid, jututoad, võrgumängud.
3.4 Interneti-telefon ( VOLP) ja lühisõnumiteenus (SMS). Kiirsõnumite (IM) eelised: suhtlemine reaalajas, info reaalajas olevatest kontaktidest võrgus, failide edastamise võimalus.
Teema 4. Turvalisus
Kokku: 20 ak.t

ÕPPEKAVA LEKTORS:

Irina Bujanovskaja – lõpetas Bon Bruyevichi nimeline Leningradi Elektrotehnika Sideinstituuti 1972a. Tööstaaž 20 aastat.