Õppekavarühm:

Sotsiaaltöö ja nõustamine

ÕPPEKAVA MAHT:

330 ak.tundi ( 210 ak.tundi teooria, 120 ak.tundi praktika) + 25 ak.tundi iseseisvat tööd, mis ei kuulu koolituse maksumusse

KOOLITUSE TOIMUMISE AJAD:

16.01.22 – 20.04.23

KURSUSE MAKSUMUS:

2100 €

LÄBIVIIMISE KOHT:

Madala 3, Sõle 78
Tallinn, Eesti

ÕPPEKEEL:

Vene keel

SIHTGRUPP:

kõigele soovijatele

Õppekeskus korraldab kursused ruumides mis vastavad hügieeni ja ohutu töötingimustele vastavalt „Ohutute töötingimuste ja hügieeni seadusele“

  • Õpperuumid sisustatud kaasaegse tehnikaga, aga samuti toolide ja laudadega mis sobivad täiskasvanutele inimesteleVõimalik paigaldada õpperuumides ka muu mööbel erinevate õppemeetodite kasutamiseks
  • Õppekeskuse olemas olev vajalik tehnika õppimiseks
  • Iga kursuse ettevalmistakse jagatav mateerial ja antakse paberkandjal, ning on võimalus pääs interneti igal õpilasel
  • Sõltumata õppepäeva pikkusest õppekeskus võimaldab igale õpilasele tee/kohvi paus.

 

Sihtgrupp:

soov omandada eriala teadmised, põhiharidus, hea füüsiline ettevalmistus, põhilised arvutiteadmised

Hooldustöötaja koolituse eesmärk on anda õppijale tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks vastava plaani (nt rehabilitatsiooniplaan, hooldusplaan vm) alusel.

Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega või kes soovivad täiendada oma teadmisi hooldustöö vallas.

KURSUSE PROGRAMM

MOODULID

1. Sissejuhatus

Suhtlemine ja klienditeeninduse alused 6

Kutse-eetika 8

Töökeskkond 8

Arengupsühholoogia 18

Suhtlemispsühholoogia ja pedagoogika alused 8

Hoolduse alused, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenused 6

Anatoomia, füsüoloogia ja patoloogia 20

Laste hoolekanne 22

Gerontoloogia ja eaka hooldus 15

2. Põhilised moodulid

Erivajadustega inimeste hooldus 15

Hooldus erinevate haiguste korral 16

Hooldusabivahendid 4

Ergonoomika 20

Toitumisõpetuse alused 20

Ravimiõpetuse alused 4

Surija hooldus 4

Esmaabi (väljastatakse tunnistus) 16

Praktika 120

Kokku tundi      330

– teab, kuidas planeerida ja osutada hooldusteenuseid

– oskab hinnata abivajaja olukorda ja kasutada abivajaja jaoks sobivaid suhtlusmeetodeid

– oskab hinnata abivajaja tervist ja elukvaliteeti mõjutavaid tegureid

– teab, kuidas toetada abivajajatele abi osutamist ning kuidas korraldada meditsiinilisi ja rehabilitatsiooniteenuseid

– osutab esmaabi

– teab, kuidas aidata igapäevaseid tegevusi vajavat inimest

– oskab koostada tööplaani

Nõudmised kursuste alustamiseks: Avaldus, isikut tõendav dokument

Hindamine ja kooli lõpetamise tingimused, väljastavad dokumentid

Hindamismeetod – teooria suuline test.

Testi edukaks sooritamiseks on vaja 75% õigeid vastuseid.

Praktika – praktikapäeviku täitmine ja suuline vestlus.

Praktika loetakse läbituks, kui saadakse positiivne hinnang.

Kui õpilane on osalenud vähemalt 70% kontakttundides, sooritab testi teoorias ja praktikas vähemalt 75%, siis antakse välja tunnistus.

Kui õppija ei ole saavutanud õppekava tingimusi, siis antakse välja tõend. Tõend antakse välja vastavalt tundide osalemisel.

Antakse välja 3 tunnistust: Toiduhügieen + Esmaabi + Hooldustöötaja

 

Praktika mooduliga taotletakse, et opilane arendab, täiendab ja rakendab teoreetilises õppetöös omandatud teadmisi ja oskusi praktilises töökeskkonnas, kujundab sotsiaalseid oskusi, isiksuseomadusi ja hoiakuid, mis tõstavad opilase valmisolekut tulevaseks tööeluks. Moodul loetakse arvestatuks, kui on sooritanud praktika, esitatud koolile nõutavad praktikadokumendid ja praktika-aruanne praktika lõpuseminaris kaitstud. Kool tagab igale õppijale praktikakoha.

KOOLITUSMATERJALID:

õpetaja märkmed, esitlused, artiklid Internetis

ÕPETAJA KVALIFIKATSIOON

Natalja Bondarenko – kutsepedagoog, koolipedagoogika ja -psühholoogia, õpetamine dialoogis. Lõpetas Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli. Õpetamise kogemus 20 a.

Hanna Arzhanik – psühholoog, psühholoogia õpetaja. Lõpetas ülikooli Valgevenes (Vitsebski dzjaržavnõ vniversitet imja P. M. Mašerava) 2015 a.