TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPETASUST VABASTAMISE JA ÕPPETASU TAGASTAMISE TINGIMUSED JA KORD

1. Täienduskoolituse õppetasust vabastamist ei toimu.

2. Õppetasu tagastatakse arve maksja taotluse alusel kui koolitusel osaleja on teinud koolituse eest ettemaksu, milles ta osaleda ei saanud.

3. Õppetasu osaline tagastamine toimub juhul kui koolitusel osaleja on edastanud eelnevalt teate koolituskeskusele koolitusest loobumise kohta ja koolituskeskus on vastava koolituse jaoks teinud reaalseid kulutusi (ostnud õppematerjalid vms).

4. Koolituse ärajäämisel koolituskeskusest tingitud põhjus(t)el makstakse koolituse eest makstud õppetasu tagasi tasutud summa ulatuses.

ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE KORD

Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalidest.

Õppekava on täienduskoolituse alusdokument.

 1. Koolituskeskuse koolituste õppekavad avalikustatakse koolituskeskuse kodulehel koolituste lühitutvuste juures.
 2. Koolituskeskuse õppekavad sisaldavad üldjuhul järgmiseid andmeid:
  1. õppekava nimetus;
  2. õppekavarühm;
  3. õppe-eesmärk;
  4. õpiväljundid;
  5. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
  6. õppekogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  7. õppesisu;
  8. õppekeskonna kirjeldus;
  9. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
  10. õpingute lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
  11. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Õppekava koostamisel on oluline osa konkreetse sihtgrupi vajadustel. Koolitused on oma olemuselt praktilise suunitlusega ja eesmärgiks on toetada igati sihtgrupi õppe-eesmärgi saavutamist ning koolitatavate edaspidist iseseisvat õppimist.

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Õpperuumides on täiskasvanutele mõeldud lauad ja toolid, mis võimaldavad koolitatavatel mugavalt õppetööst osa võtta. Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti ja data-videoprojektor,wifi, pabertahvel alusel ja markertahvel seinal. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. Koolitusruumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga, kergesti õhutatavad ning mõjuvad koolitatavatele meeldivalt ja turvaliselt.

Lõunapauside ajal on koolitusel osalejatel einestamiseks kasutada eraldi ruum ja puhkeala, kus on võimalik mikrolaineahjus einet soojendada ja kasutada veekeetjat kohvi/teed valmistamiseks. Koolitusel osalejatele pakutakse tasuta joogivett ning kohvi ja teed koos suhkruga, tagatud on WC kasutamine ja kätepesu võimalus.

Kõik meie koolitusruumid on remonditud ja vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele, tuleohutuse seaduses sätestatud tuleohutuse nõuetele ning elektriohutusseaduses sätestatud nõuetele.

Ühistranspordi lähim peatus ~ 50m. Autoga tulijale tasuta parkimise võimalus.

ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

Täienduskoolituse õppekorralduse alused
Täienduskoolituse korraldamine

Õpperuumides on täiskasvanutele mõeldud lauad ja toolid, mis võimaldavad koolitatavatel mugavalt õppetööst osa võtta. Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti ja data-videoprojektor,wifi, pabertahvel alusel ja markertahvel seinal. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. Koolitusruumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga, kergesti õhutatavad ning mõjuvad koolitatavatele meeldivalt ja turvaliselt.

Lõunapauside ajal on koolitusel osalejatel einestamiseks kasutada eraldi ruum ja puhkeala, kus on võimalik mikrolaineahjus einet soojendada ja kasutada veekeetjat kohvi/teed valmistamiseks. Koolitusel osalejatele pakutakse tasuta joogivett ning kohvi ja teed koos suhkruga, tagatud on WC kasutamine ja kätepesu võimalus.

Kõik meie koolitusruumid on remonditud ja vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele, tuleohutuse seaduses sätestatud tuleohutuse nõuetele ning elektriohutusseaduses sätestatud nõuetele.

Ühistranspordi lähim peatus ~ 50m. Autoga tulijale tasuta parkimise võimalus.

ÕPPIJATE KOOLITUSELT VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

 1. Katkestatakse nende koolitatavate koolitus, kes on oluliselt rikkunud distsipliini või muul põhjusel ei tule toime õppekava omandamisega.
 2. Katkestatakse koolitus õppija isikliku sooviavalduse alusel.

VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

 1. Ettepanekute ja kaebuste esitamise õigus on kõigil koolituskeskuse klientidel, nende seaduslikel esindajatel, koostööpartneritel ja külastajatel.
 2. Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada ainult kirjalikult.
 3. Suuliselt võib kaebuse või ettepaneku esitada vahetule spetsialistile eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning probleem saab osapooltele kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist.
 4. Esmalt püütakse tõlgendamisest ja täitmisest tulenevad vaidlused ning arusaamatused, mis täienduskoolitusega tekivad, lahendada läbirääkimiste teel. Kui osapooled kokkulepet ei saavuta siis lahendatakse vaidlused vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

TÄIENDUSKOOLITUSEL OSALEJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED KOOLITUSKESKUSES

 1. Osaleja õigused:
  1. Enne koolitusele asumist on õigus tutvuda koolituskeskuse õppekorraldusega, õppekavaga ning saada täinedavat informatsiooni täienduskoolituse õppekorralduse aluste kohta.
  2. Valida endale sobiv koolitus vastavalt huvidele, võimetele, võimalustele ja pakutavatele õppekavadele
  3. Osaleda täienduskoolituse õppekavas märgitud õppetegevuses ettenähtud korrale.
  4. Saada täienduskoolituse õppekava kirjelduses ettenähtud õppematerjale.
  5. Katkestada täienduskoolituses osalemine oma soovil.
  6. Saada tõend, tunnistus vms dokument täienduskoolituses osalemise kohta.

  Osaleja kohustused:

Täita täienduskoolituse läbimiseks õppekavas ettenähtud nõudeid.

 1. Järgida üldtunnustatud käitumisnorme.
 2. Täita koolituskeskuse kehtestatud sisekorra eeskirju.
 3. Hoida ja kasutada heaperemehelikult koolituskeskuse vara.
 4. Täienduskoolitusel osalemise loobumisest teatada esimesel võimalusel.
  1. KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

   • Meil on diplomeeritud õppejõud
   • Õppekeskuse töösse kaasatud õpejõud omab kõrgharidust ja tööpraktika õppekeskkonnas
   • Meie õppejõud annab teoreetilisi teadmisi lisades mitmesuguseid praktilisi näiteid
   • Koolitaja töötulemus hinnatakse kursuse lõpetamisel õpilaste poolt suulisel või kirjalikus vormis tagasiside näol
   • Kursuse lõpetamisel iga osaleja täidab tagasiside vormi,kus annab hinnagu/arvamuse kursuse sisust, lektoritest ja kursuste korraldajatest
   • Täidame kvalifikatsiooni nõuded koolitajatele
  1. ÕPPEKESKKONA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

   • Õppekeskus korraldab kursused ruumides mis vastavad hügieeni ja ohutu töötingimustele vastavalt „Ohutute töötingimuste ja hügieeni seadusele“
   • Õpperuumid sisustatud kaasaegse tehnikaga, aga samuti toolide ja laudadega mis sobivad täiskasvanutele inimestele
   • Võimalik paigaldada õpperuumides ka muu mööbel erinevate õppemeetodite kasutamiseks
   • Õppekeskuse olemas olev vajalik tehnika õppimiseks
   • Iga kursuse ettevalmistakse jagatav mateerial ja antakse paberkandjal, ning on võimalus pääs interneti igal õpilasel
   • Sõltumata õppepäeva pikkusest õppekeskus võimaldab igale õpilasele tee/kohvi paus.
   • Meie kodulehel võib tutvuda kursuste kalendriga, millel on informatsiooni algatavate kursuste kohta
   • Õppekeskuse kodulehel kajastuvad kõik sisestatud muudatused kursuste läbiviimiseks
   • Kursustele registreerimise lõpus korraldaja võtab ühendust iga osanikuga isiklikult läbiräägimiseks
   • Kursused moodustatakse ja viiakse läbi vastavalt õpilaste vajadustele
   • Meie kujundame motiveeritava olukorra mugavaks kursuste läbimiseks
   • Lõpptulemus on saada elukutse iseseisvaks tööks
   • Eduka kursuse läbimiseks ja püstitatud eesmärkide saavutamiseks õppekeskus võimaldab vajalikke kvalifikatsioonide koguse, mis on õppeprogrammis kajastatud, koolitajate/lektorite olemasolu heakoolitamise praktikaga või tööpraktikaga
   • Õppekeskkond peab sobima kursuste läbiviimiseks ja püstitatud eesmärkide saavutamiseks
   • Õpetajate ja õpilaste suhted põhinevad aususe,lugupidamise ja vastastikul abistamisel
  1. TAGASISIDE KOGUMISE JA ANALÜÜSIMISE TINGIMUSED

   • Tagasiside – kogume tagasisidet ja teeme selle põhjal järeldusi.
   • Kursuse lõpus täidab iga osaleja tagasiside vormi, kus annab hinnangu kursuse sisule, tööle õpetajad ja kursuste korraldamine. Kui soovite, saate seda teha ettepanekud.
   • Tagasiside vormid on täiesti anonüümsed ja neid kasutab ainult koolituskeskus.
   • Tagasiside küsimustike kogumine toimub koolituspaigas.