Õppekavarühm:

Lastehoid ja teenused noortele

ÕPPEKAVA MAHT:

313 ak.tundi ( 193 ak.tundi teooria, 120 ak.tundi praktika) + 32 ak.tundi iseseisvat tööd, mis ei kuulu koolituse maksumusse

KOOLITUSE TOIMUMISE AJAD:

16.01.23 – 21.04.23
30.01.23 – 05.05.23

LÄBIVIIMISE KOHT:

Madala 3, Sõle 78
Tallinn, Eesti

KURSUSE MAKSUMUS:

2000 €

ÕPPEKEEL:

Vene keel

SIHTGRUPP:

Koolitus sobib kõigile, kes soovivad saada teadmisi ja oskusi lastehoiu alal, mis võimaldab neil töötada nii lapsehoidjana, kui ka lasteaia õpetaja assisstendina kui ka täiendada end kutsealal.

Õppekeskkond


Õppekeskus korraldab kursused ruumides mis vastavad hügieeni ja ohutu töötingimustele vastavalt „Ohutute töötingimuste ja hügieeni seadusele“

  • Õpperuumid sisustatud kaasaegse tehnikaga, aga samuti toolide ja laudadega mis sobivad täiskasvanutele inimestele
  • Võimalik paigaldada õpperuumides ka muu mööbel erinevate õppemeetodite kasutamiseks
  • Õppekeskuse olemas olev vajalik tehnika õppimiseks
  • Iga kursuse ettevalmistakse jagatav mateerial ja antakse paberkandjal, ning on võimalus pääs interneti igal õpilasel
  • Sõltumata õppepäeva pikkusest õppekeskus võimaldab igale õpilasele tee/kohvi paus.

Lapsehoidja koolituse eesmärk on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks lapsehoiu teenuse pakkujana ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Anda õppijatele läbi teoreetilise õppetöö kursustel ja praktilise ettevalmistuse koolieelses lasteasutuses või kodukeskkonnas töö oskused ja teadmised, kutsealane kompetentsus. Kujundada õppejates valmidus iseseisvaks tööks ja pidevaks erialaseks enesetäiendamiseks.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinud

1) lähtub kvaliteetse paindliku teenuse pakkumisel kutse-eetika põhimotetest ning lapsehoiuteenuse osutamisele esitatavatest nõuetest, arvestades lapse heaolu tavapärästes ja uudsetes olukordades ning perekonna vajadustest;

2) kujundab lapsest lähtuvalt lapsele turvalise ja mängulise kasvukeskkonna;

3) planeerib, viib labi ja hindab koostöös lapsevanema/hooldajaga lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut toetavaid tegevusi lapse individuaalsusest lähtuvalt;

4) hindab oma kutseoskusi ja planeerib oma professionaalse arengu labi elukestva õppe;

5) mõistab infotehnoloogia rolli, rakendab infotehnoloogia võimalusi isiklikel ja tööalastel eesmarkidel, järgides turvalisuse ja konfidentsiaalsuse põhimotteid ja häid suhtlemistavasid;

6) mõistab ettevõtluse põhimõtteid ja seostab erialase ettevalmistuse nõuded tööturul rakendumise võimalustega ning planeerib oma karjääri;

7) mõtleb süsteemselt ja loovalt ning oskab oma ideid kriitiliselt hinnata ja leida iseseisvalt võimalusi nende rakendamiseks;

8) vastutab kutseala keerukate ja mitmekesiste, uudseid lahendusi eeldavate tööülesannete taitmise eest võrgustikus ja iseseisvalt ning põhjendab oma seisukohti suuliselt ja kirjalikult usaldusväärsele informatsioonile tuginedes

Nõudmised kursuste alustamiseks: Avaldus, isikut tõendav dokument

Hindamine ja kooli lõpetamise tingimused, väljastavad dokumentid:

Hindamismeetod – teooria suuline test.

Testi edukaks sooritamiseks on vaja 75% õigeid vastuseid.

Praktika – praktikapäeviku täitmine ja suuline vestlus.

Praktika loetakse läbituks, kui saadakse positiivne hinnang.

Kui õpilane on osalenud vähemalt 70% kontakttundides, sooritab testi teoorias ja praktikas vähemalt 75%, siis antakse välja tunnistus.

Kui õppija ei ole saavutanud õppekava tingimusi, siis antakse välja tõend. Tõend antakse välja vastavalt tundide osalemisel.

Antakse välja 3 tunnistust: Esmaabi + Toiduhügieen + Lapsehoidja/lasteaiaõpetaja assistent

KURSUSE PROGRAMM

MOODULID

1. Sissejuhatus

Lastekaitse ja sotsiaalhoolekande alused 4

Töökeskkond 2

Lapsehoidja kutse- eetika 2

Pedagoogika – 60

Psühholoogia 35

2. Põhilised moodulid

Lapse tervishoid – 44

Esmaabi (väljastatakse tunnistus) – 16

Kodumajandus 30

Praktika 120

Kokku tundi      313

PROGRAMM

Lapsehoidja

Lastekaitse ja sotsiaalhoolekande alused.
Töökeskkond
Lapsehoidja kutse-eetika
Psühholoogia
Psühholoogia alused; probleemsed käitumused; interaktsioon – töö grupi ja üksikisikuga; koostöö alused; individuaalsed suhtlemisoskused.
Pedagoogika
Lapse arengu perioodid; pedagoogika alused; eakohased päevategevused; arendava ja turvalise kasvukeskkonna kujundamine; kombeõpetus ja eetika.

Lapse tervishoid. Erivajadustega laste hoolekanne ja eripedagoogika alused
Lapse tervise edendamine ning tervist ohustavad tegurid; laste haigused; lapse esmaabi; haige lapse hooldamine ja põetamine; erivajadustega laste arendamine ja hooldamine; tegevusteraapia alused.

Kodumajandus. Laste toitlustamine
Kodumajanduse olemus; olmehügieen, olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine; lapse hügieeninõuded; toitumine, toiduained, söömiskultuur; tervisliku toitumise alused

Praktika

Praktika mooduliga taotletakse, et õpilane arendab, täiendab ja rakendab teoreetilises õppetöös omandatud teadmisi ja oskusi praktilises töökeskkonnas, kujundab sotsiaalseid oskusi, isiksuseomadusi ja hoiakuid, mis tõstavad õpilase valmisolekut tulevaseks tööeluks. Moodul loetakse arvestatuks, kui on sooritanud praktika, esitatud koolile nõutavad praktikadokumendid ja praktika-aruanne praktika lõpuseminaris kaitstud. Kool tagab igale õppijale praktikakoha.

KOOLITUSMATERJALID

õpetajate loengud, presentatsioonid, kirjandus, videod ja kursuse eesmärgi saavutamiseks vajalikud materjalid

ÕPETAJA KVALIFIKATSIOON

Natalja Bondarenko– kutsepedagoog, koolipedagoogika ja -psühholoogia, õpetamine dialoogis. Lõpetas Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli. Õpetamise kogemus 20 a.

 

Hanna Arzhanik – psühholoog, psühholoogia õpetaja. Lõpetas ülikooli Valgevenes (Vitsebski dzjaržavnõ vniversitet imja P. M. Mašerava) 2015 a.