Õppekavarühm:

Majutamine ja toitlustamine

ÕPPEKAVA MAHT:

400 akadeemilist tundi (160 ak.t auditoorne õppetöö, 120 ak.t. praktika

koolikeskkonnas, 120 ak.t. ettevõtte praktika)+ 40 ak. tundi iseseisvat tööd, mis ei sisaldu koolituse maksumusse

KOOLITUSE TOIMUMISE AJAD:

15.11.22 – 20.03.23

LÄBIVIIMISE KOHT:

Kari 7,
Tallinn Eesti

KURSUSE MAKSUMUS:

2000€

ÕPPEKEEL:

Vene keel

Õppekeskkond: Kursused toimuvad aadressil Kopli 69A, Tallinnas. Praktiline töö toimub professionaalses köögis. Kool pakub kõiki vajalikke tooteid ja seadmeid. Koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Igale koolitusel osalejale tagatakse kohvipaus. Koolitusel on võimalik kasutada toimivat internetiühendust. Välipraktika toimub linna parimates restoranides.

Koolitus sobib neile, kes soovib saada erialased teadmised ja oskused töötamiseks pagar-kondiitrina.

Koolituste eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, vilumused, oskused ja hoiakud tööks pagar-kondiitrina majutuse-, toitlustamise- või pagaritööstusettevõtetes nii Eestis, kui ka välismaal; luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks ning kujundada õppijates valmidus iseseisvaks tööks ja pidevaks erialaseks enesetäiendamiseks.

ÕPIVÄLJUNDID

1) valmistab tehnoloogilise juhendi alusel kvaliteetseid pagari- ja kondiitritooteid, lähtudes toidu- ja tööohutuse nõuetest;

2) korraldab enda tööd ratsionaalselt, töötab iseseisvalt, tulemuslikult ja ressursisäästlikult ning lähtub töös kutse-eetikast;

3) analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonna tööd toiduainetööstuse või toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes;

4) väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed lähtuvalt toiduainetööstuse või toitlustuse valdkonna arengust;

5) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.

Nõudmised kursuste alustamiseks: Avaldus, isikut tõendav dokument

Hindamine ja kooli lõpetamise tingimused, väljastavad dokumentid:

Hindamismeetod – teooria suuline test.

Testi edukaks sooritamiseks on vaja 75% õigeid vastuseid.

Praktika – praktikapäeviku täitmine ja suuline vestlus.

Praktika loetakse läbituks, kui saadakse positiivne hinnang.

Kui õpilane on osalenud vähemalt 70% kontakttundides, sooritab testi teoorias ja praktikas vähemalt 75%, siis antakse välja tunnistus.

Kui õppija ei ole saavutanud õppekava tingimusi, siis antakse välja tõend. Tõend antakse välja vastavalt tundide osalemisel.

 

KURSUSE PROGRAMM

MOODULID

1. Sissejuhatus

Sissejuhatus 2
Toiduainetöötluse valdkonna alused 8
Toiduhügieen ja ohutus 16
Pagaritoodete tehnoloogia 32
Kondiitriritoodete tehnoloogia 32
Pagari- ja kondiitritoodete jahutamine ja viimistlemine 10
Pagari- ja kondiitritoodete külmutamine 10
Pagari- ja kondiitritoodete pakendamine ja ladustamine 10
Profesionaalne eesti keel 20
Praktiline töö 120
Klienditeenindus ja suhtlemis-psühholoogia 12
Ettevõtte praktika 120
Eksam 8

Kokku tundi      400

PROGRAMM

Pagar-Kondiiter

Praktika mooduliga taotletakse, et õpilane arendab, täiendab ja rakendab teoreetilises õppetöös omandatud teadmisi ja oskusi praktilises töökeskkonnas, kujundab sotsiaalseid oskusi, isiksuseomadusi ja hoiakuid, mis tõstavad õpilase valmisolekut tulevaseks tööeluks. Moodul loetakse arvestatuks, kui on sooritanud praktika, esitatud koolile nõutavad praktikadokumendid ja praktika-aruanne praktika lõpuseminaris kaitstud. Kool tagab igale õppijale praktikakoha

Koolitusmaterjalid: õpetaja märkmed, esitlusslaidid, õppejuhendid, videomaterjalid, kokandusprogrammid internetist

Õpetaja kvalifikatsioon:

Natalia Bondarenko – andragoog 6. tase, Tallinna Kaubanduskõrgkool kiitusega 1986. aastal. eriala “Toiduvalmistamise tehnoloogia” Tallinna Tehnikaülikool 1993 eriala “Toidutehnoloogia” IV kategooria eripedagoogika. Tallinna Ülikool 2012 Tööstaaž kokku 30 aastat, õpetamiskogemus 20 aastat.

Irina Tukina – pagari meister, on läbinud pagari tõstmise kvalifikatsiooni koolituse Peterburis. Tööstaaž 10 Aastat.

Inna Holoshchapova – pagar-kondiitri eriala. Töökogemus 5 aastat.