Õppekavarühm:

Sotsiaaltöö ja nõustamine

 

ÕPPEKAVA MAHT:

310 ak.tundi (160 ak.tundi teooria, 100 ak.tundi praktika ja 50 ak.tundi iseseisvat tööd)

KOOLITUSE TOIMUMISE AJAD:

02.05.2022 – 29.07.2022

ÕPPEKEEL:

Vene keel

ÕPPEAEG:

3 kuud

LÄBIVIIMISE KOHT:

Kari 4, Tallinn

SIHTGRUPP:

Soov omandada eriala teadmised, põhiharidus

KURSUSE MAKSUMUS:

1650 €

KOOLITUSE EESMÄRK:

Anda õpilasele teadmised ja oskused,
mis on vajalikud töötamiseks erinevate sihtrühmadega (lapsed,
täiskasvanud, erivajadustega isikud), kes on kriisis,
psühholoogiliselt raskes olukorras.
Tugiisik motiveerib, leiab väljapääsu praegusest olukorrast ja
teab, kuidas seda olukorda ennetada või vältida.

ÕPPEKESKKOND:

Kursused toimuvad aadressil Kopli 69A, Tallinn. Praktiline töö toimub professionaalses köögis. Kool pakub kõiki vajalikke tooteid ja seadmeid. Koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Igale koolitusel osalejale tagatakse kohvipaus. Koolitusel on võimalik kasutada toimivat internetiühendust. Välispraktika toimub linna parimates restoranides.

Koka koolitus on mõeldud kõigile, kes soovib saada teadmised ja oskused töötamiseks kokana.

Koka eriala õppekava eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks majutus- ja toitlustusteenuseid pakkuvates organisatsioonides ja ettevõtetes ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestkvaks õppeks.

VÄLJAÕPE TULEMUS:

Väljaõppe tulemusel õppija:
– mõistab tugiisiku töö sisu, tema rolli, kohustusi ja õigusi
– on tutvustanud sotsiaalpoliitika valdkonna õigusaktidega
– osutab vajadusel esmaabi
– omab teadmisi psühholoogia valdkonnas
– õppida tundma erinevaid sihtrühmi ja õppida klienti
suhtlemiseks ette valmistama, arvestades tema vajadusi.

Nõudmised kursuste alustamiseks:

Avaldus, isikut tõendav dokument

 

Hindamine ja kooli lõpetamise tingimused, väljastavad dokumentid:

Hindamismeetod – teooria suuline test.

Testi edukaks sooritamiseks on vaja 70% õigeid vastuseid.

Praktika – praktikapäeviku täitmine ja suuline vestlus.

Praktika loetakse läbituks, kui saadakse positiivne hinnang.

Kui õpilane on osalenud vähemalt 70% kontakttundides, sooritab testi teoorias ja praktikas vähemalt 70%, siis antakse välja tunnistus.

Kui õppija ei ole saavutanud õppekava tingimusi, siis antakse välja tõend. Tõend antakse välja vastavalt tundide osalemisel.

KURSUSE PROGRAMM

Moodulid

Tugiisiku teenuse alused 4
Professionaalne eetika 4
Tööõiguse alused 4
Arengupsühholoogia 12
Suhtlemispsühholoogia ja pedagoogika alused 4
Seadusandlus, õigused ning kohustused tugiisiku töös.
Laste õiguste kaitse.
6
Terviseseisundi jälgimine ja tervisekäitumise (sh seksuaalkäitumise) kujunduamine.
Töö väärkoheldud isikuga. Lapse seksuaalkäitumise kujundamine.
Konfliktide lahendamine.
30
Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes.
Toimetulekuraskustes isiku ja pere toetamine asjaajamisel.
30
Töö sõltuvushäirega isikuga. 12
Töö abivajadusega lapsega.  30
Võrgustikutöö 8
Esmaabi 16
Praktika 100

Kokku tundi: 260

Praktika mooduliga taotletakse, et õpilane arendab, täiendab ja rakendab teoreetilises õppetöös omandatud teadmisi ja oskusi praktilises töökeskkonnas, kujundab sotsiaalseid oskusi, isiksuseomadusi ja hoiakuid, mis tõstavad õpilase valmisolekut tulevaseks tööeluks. Moodul loetakse arvestatuks, kui on sooritanud praktika, esitatud koolitajale nõutavad praktikadokumendid ja praktika-aruanne kaitstud. Koolituskeskusl tagab igale õppijale praktikakoha.

Koolitusmaterjalid: õpetaja märkmed, esitlusslaidid, õppejuhendid, videomaterjalid, kokandusprogrammid internetist

Õppemeetodid: grupitööd, diskussioon, iseseisev töö

ÕPETAJA KVALIFIKATSIOON:

Natalja Bondarenko – andragoog 6. tase, kutsepedagoog, koolipedagoogika ja -psühholoogia, õpetamine dialoogis. Lõpetas Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli. Õpetamise kogemus 20 a.

Hanna Arzhanik – psühholoog, psühholoogia õpetaja. Lõpetas ülikooli Valgevenes (Vitsebski dzjaržavnõ vniversitet imja P. M. Mašerava) 2015 a.

Iana Selikhova – arst. Lõpetas Donetski Meditsiiniline Ülikooli 2000 a.